Καλλιοπη Λυκοβαρδη

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη

Καλλιοπη Λυκοβαρδη

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη

Biography

Η Καλλιόπη Λυκοβαρδή σπούδασε νομικά στην Αθήνα (πτυχίο νομικής Ε.Κ.Π.Α) και στο Παρίσι (DEA: Droits des l’homme et libertes publiques, Paris X- Nanterre). Είναι επιστημονικό στέλεχος του Συνηγόρου του Πολίτη από το 1998 με ειδίκευση σε θέματα ισότητας και προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Δικτύου των φορέων προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης (Equinet) τις περιόδους 2009-2011, 2015-2017 και 2017-2019.  Έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια και ως εμπειρογνώμονας σε εθνικά και διεθνή συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια για θέματα σχετιζόμενα με την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, την καταπολέμηση των διακρίσεων, του ρατσισμού και του κοινωνικού αποκλεισμού και έχει δημοσιεύσει σχετικά επιστημονικά άρθρα και μελέτες. Από το 2016 είναι Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για την Ίση Μεταχείριση και από το 2018 συντονίζει τη διακυκλική ομάδα του Συνηγόρου του Πολίτη για την προαγωγή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (αρ. 72 ν. 4488/2017).